Sørlandsparken

Sørlandsparken har i løpet av de siste 15 årene utviklet seg fra et litt blandet næringsområde med betydelig innslag av lager- og logistikk, til å bli mer rendyrket innen handel for de områdene som ligger nærmest E18, med Sørlandssenteret og Avenyen som de største handelsområdene. I tillegg har Thon utvidet Sørlandssenteret slik at det tidligere Berg-senteret er integrert i et nytt utvidet Sørlandssenter. Siste byggetrinn vil stå ferdig høsten 2013. I tillegg bygges det et helt nytt parkeringshus som vil romme 400 parkeringsplasser. 

Parallelt med dette har virksomhetene i nærheten fått en klarere handelsprofil. Dette har bla resultert i at handelsparken har fått en mer fotgjengervennlig profil, og at det nå er lettere å orientere seg i handelsparken uten å måtte sette seg i bilen. 

I de nedre delene av Sørlandsparken er det fortsatt stort innslag av lager- og logistikk, men en ser også at service og særlig plasskrevende handel som bilforretninger og lignende gir området en mer urban profil. 

Det er ventet at denne urbaniseringen og plasseringen av Sørlandsparken, som et viktig handelssenter i regionen, bare vil forsterkes i årene fremover. 

Parallelt med at Sørlandsparken har styrket sin rolle som handelssenter er også området utviklet som et viktig område for lokale/regionale arbeidsplasser. Det er antatt at parken representerer ca 5000 årsverk, og dermed plasseres parken som en av landsdelens største konsentrasjoner av arbeidsplasser. 
I tillegg til at parken blir viktigere som arbeidsplass, arbeides det med å styrke kommunikasjonen inn i området, både mht. biltrafikk og kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken vil få særlig stor fokus i årene fremover. 

Kristiansand Næringsselskap AS | Østre Strandgate 3 | 4610 Kristiansand | Telefon 90 22 55 00